Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 download3

 

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบฐานข้อมูลBack office
 KMการจัดการความรู้

 คำถามที่ถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 กิจการสภา อบต.นาแต้

icon star001 ลิ้งค์ต่างๆที่น่าสนใจ

 เอกสารเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน

bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

 ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

 แผนการดำเนินงานประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนพัฒนาท้องถิ่น

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สถิติการให้บริการประชาชน

  ผลสำรวจความพึงพอใจ

  E-Service

  ติดต่อสอบถาม

พยากรณ์อากาศ (วันนี้)

menuntsao5803

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 ประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

 icon show sticky ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 58

 

 

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยน (วันนี้)

 Social Network

 

 

 

 

 

menuntsao5804 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ อบต.นาแต้

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต.นาแต้

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องการแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

  รายงานประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การแสดงงบสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ของ อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนอันตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 

 แผนพัฒนาอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

 

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมูที่ ๘ 

 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมูที่ ๗ 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมูที่ ๓ 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ริบเช็คค้างนานเกิน 6 เดือนเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมูที่ ๕ บ้านหนองแสง   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา 

  ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา 

  ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563

 icon_pdf.gif ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสามิตร  อินทรสิทธิ์(ตาย)

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูเด็ก จำนวน 3 อัตรา

 icon_pdf.gif ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร

 icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

 icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำร้องเพื่อการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน ของ อบต.นาแต้

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำขอถอนคืนหลักประกัน การเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ของ อบต.นาแต้

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ของ อบต.นาแต้ 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ อบต.นาแต้

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของ อบต.นาแต้

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ของ อบต.นาแต้

 icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องรายงานรายรับ รายจ่าย ไตรมาสที่ 3/2563

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

 icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.นาแต้

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

icon_pdf.gifระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

icon_pdf.gifระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

icon_pdf.gifระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒

icon-09-01-2563-01.png

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่ - ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย  วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่)

 

ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่ - ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย  วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  

ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

  

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.นาแต้ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.นาแต้ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.นาแต้ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 3/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย  วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่) ตามประกาศ อบต.นาแต้ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย  วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน ในภาคเรียน 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้นนายวิชัย วงเครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องการแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้นนายวิชัย วงเครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้นนายวิชัย วงเครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่) ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่  18 มีนาคม 2564  

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่)

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุขสระแก้ว

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุขสระแก้ว

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน​ บ้านหนองพอกใหญ่​ หมู่ที่​3​ 4​ 8 12​ พร้อมวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยคำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคำ พร้อมปรับปรุงต่อเติมอาคาร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคำ พร้อมปรับปรุงต่อเติมอาคาร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยคำภู 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 พร้อมวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 พร้อมวางท่อเมนประปา ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่  18 ธันวาคม 2563 ระกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่  18 ธันวาคม 2563 

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 พร้อมวางท่อประป

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 พร้อมวางท่อประปา

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทองหมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

 

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

 

 icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon_pdf.gifเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12  ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12

 

icon_pdf.gif ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12

 

icon_pdf.gifเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ 8 ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

 

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gif ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

 

icon_pdf.gif เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข ม.7 ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

  

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

icon_pdf.gifเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3 ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gif ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3

  

icon_pdf.gif ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3

 

icon_pdf.gif เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3

 

icon_pdf.gif อกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง

 

 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (วันนี้)

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

ข่าวสารการศึกษา

 

แผนที่

นายก

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

275329
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
130
191
2373
268661
8226
8839
275329

Your IP: 54.161.98.96
Server Time: 2022-01-23 11:50:13

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

รปภาพ10.png

January 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866