Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct05 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คำถามถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน

 bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

  ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

  แผนการดำเนินงานประจำปี

  แผนพัฒนาท้องถิ่น

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สถิติการให้บริการประชาชน

  ผลสำรวจความพึงพอใจ

  E-Service

  ติดต่อสอบถาม

 

 

พยากรณ์อากาศ (วันนี้)

menuntsao5803

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 ประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

 icon show sticky ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 58

 

 

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยน (วันนี้)

 Social Network

 

 

 

 

 

menuntsao5804

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนอันตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 

 แผนพัฒนาอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

 

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมูที่ ๘ 

 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมูที่ ๗ 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมูที่ ๓ 

 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ริบเช็คค้างนานเกิน 6 เดือนเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมูที่ ๕ บ้านหนองแสง   

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา  

 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา  

 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูเด็ก จำนวน 3 อัตรา 

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูเด็ก จำนวน 3 อัตรา

 

icon_pdf.gif ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสามิตร  อินทรสิทธิ์(ตาย)

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูเด็ก จำนวน 3 อัตรา

 

icon_pdf.gif ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำร้องเพื่อการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน ของ อบต.นาแต้

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำขอถอนคืนหลักประกัน การเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ของ อบต.นาแต้

  

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูเด็ก จำนวน 3 อัตรา

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ของ อบต.นาแต้

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ อบต.นาแต้

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของ อบต.นาแต้

 

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ของ อบต.นาแต้

 icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องรายงานรายรับ รายจ่าย ไตรมาสที่ 3/2563

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.นาแต้

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

icon_pdf.gifระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

icon_pdf.gif ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

icon_pdf.gif ระกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

icon_pdf.gif ระกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

icon_pdf.gifประกาศสภา อบต.นาแต้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

icon_pdf.gifระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

icon_pdf.gifระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

ประกาศสภา อบต.นาแต้ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องการมอบอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ประกาศสภา อบต.นาแต้ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ประกาศสภา อบต.นาแต้ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.นาแต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

           

 

icon-09-01-2563-01.png

 

 

 

 

 

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทองหมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

 

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

 

 icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon_pdf.gifเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12  ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12

 

icon_pdf.gif ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12

 

icon_pdf.gifเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ 8 ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

 

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gif ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

 

icon_pdf.gif เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข ม.7 ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

  

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

icon_pdf.gifเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3 ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

icon_pdf.gif ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3

  

icon_pdf.gif ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3

 

icon_pdf.gif เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3

 

icon_pdf.gif อกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง

 

icon_pdf.gifเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง 

icon_pdf.gifราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง 

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นสนามเด็กและปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.3 ม.7 และ ม.8

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นสนามเด็กและปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศพด.หนองพอกใหญ่

  

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเหล็กรีดลอนตลาดสดบ้านหนองพอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นสนามเด็กและปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านหนองแสงดงอีบ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นสนามเด็กและปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านหนองแสงดงอีบ่าง

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ

ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเหล็กรีดลอน ตลาดสดบ้านหนองพอกใหญ่

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กและปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศพด.หนองพอกใหญ่

 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กและปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศพด.หนองแสงดงอีบ่าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (พัดลมอุตสาหกรรม)

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะพับหน้าขาว)

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยคำภูตอนกลาง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยคำภูตอนกลาง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพอกใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงรั้วทำการอาคารสำนักงาน อบต.นาแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยคำภูตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยคำภูตอนกลาง

ราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.7 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเหล็กเปียก ม.3 บ้านหนองพอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสรืมเหล็กห้วยคำภูตอนกลาง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำภูตอนกลาง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำ

ห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทถนน คสล.ต่อหัว-ท้าย หมู่ 8 บ้านโพนทอง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.หนองพอกใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ​ ประจำไตรมาส​ ที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ​ ประจำไตรมาส​ ที่๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ​ ประจำไตรมาส​ ที่๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ​ ประจำไตรมาส​ ที่1เดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคมพ.??

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

ข่าวสารการศึกษา

 

ceontsao58011z

 

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

155568
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
97
94
531
153007
3747
3801
155568

Your IP: 18.215.33.158
Server Time: 2020-10-30 21:54:38

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

 

October 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866