Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct05 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คำถามถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

  ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

  แผนการดำเนินงานประจำปี

  รายงานการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สถิติการให้บริการประชาชน

  ติดต่อสอบถาม

 

 

พยากรณ์อากาศ (วันนี้)

menuntsao5803

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 ประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

 icon show sticky ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 58

 

 

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

 

 

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยน (วันนี้)

 

 

 

 

 

 

 

menuntsao5804

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำภูตอนกลาง พร้อมเทถนน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อหัว-ท้าย ท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายหัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงธันวาคม 2560

ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลงประกาศ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561

รายงานการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.นาแต้

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

รายงานการจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.นาแต้

รายงานการจัดซื้อในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นาแต้

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน ธันวาคม 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)ลงประกาศวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำ

ห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทถนน คสล.ต่อหัว-ท้าย หมู่ 8 บ้านโพนทอง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.หนองพอกใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำภูตอนกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสรืมเหล็กห้วยคำภูตอนกลาง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่8 

ตารางราคากลาง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  พค.2561 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  12  บ้านหนองเม็ก  จำนวน   2   สาย

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


 

 

menuntsao5805

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านนาแต้ หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาแต้ หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการวางฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการวางฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการวางฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องเปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ
ศาลาประชาคม ม.6 บ้านวนาสวรรค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.5  บ้านหนองแสง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.7  บ้านสันติสุข

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7  บ้านสันติสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.12  บ้านหนองเม็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11  บ้านสระแก้ว สายที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.11  บ้านสระแก้ว สายที่ 1

icon newประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.2  บ้านดอนคำicon hot02

icon newประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคกลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านนาแต้hot01

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง  ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข-สระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ ๙ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง  ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแต้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 

ประกาศราคากลาง เรื่องการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

hot01ประกาศราคากลางโครงการท่อเหลี่ยมเพิ่มเติม2hot01

hot01ประกาศราคากลางโครงการท่อเหลี่ยมเพิ่มเติม1hot02

 hot02ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌครงการท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทถนน คสล.ต่อหัวท้ายหมู่ที่8บ้านโพนทองhot01

icon new02ประกาศราคากลางโครงการท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยคำภูตอนกลางพร้อมเทคอนกรีตต่อหัวท้ายท่อเหลี่ยมหมูที่8บ้านโพนทองicon gifped

icon newประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562icon bullet

icon new03ประกาศเปิดเผยการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียนเป็นนมพาสเจอร์ไรด์ชนิดถุงและนมนมยู.เอช.ทีชนิดกล่อง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561icon pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561icon pdf

ประกาศราคาประกาบกลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2 icon new02

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.หนองพอกใหญ่ hot02

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ icon new03

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 12 บ้านหนองเม็ก icon new02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ่โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาแต้  2.โครงก่อสร้างรายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองพอกใหญ่ 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองพอกใหญ๋ 9/3/61hot02 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 hot01

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 hot01

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองพอกใหญ่ (19/2/61) icon update

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านนาแต้ (19/2/61) icon update

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 11 บ้านสระแก้ว hot02

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 9 บ้านดงอีบ่าง hot02

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 2 บ้านดอนคำ hot02

ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ 1 บ้านนาแต้ hot02

เงื่อนไข อาหารเสริม(นม) นมกล่อง   ราคากลางhot01

เงื่อนไข อาหารเสริม(นม)  นมพาสเจอร์ไร   ราคากลางhot01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  มิใช่งานก่อสร้าง.........ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน  พ.ย60hot01

ราคากลางจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกสีขาวและผ้าประดับ ขาว-ดำ   hot02

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา hot01

ประกาศผลการเปิดซองศอบราคา รถบรรทุก hot01

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) hot02

ประกาศสอบราคาจ้างประปา ม.11 hot02

ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง ม.10 hot02

ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง ม.7 hot02

ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง ม.6 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง ประปา ม.2 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนลูกรังไปเกษตร ม.5 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง  ศาลา ม.6 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง ประปา ม.10 hot02

ประกาศสอบราคาจ้าง อาคารกองสวัสดิการและงานป้องกันฯ อบต.นาแต้ hot02

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองสวัสดิการและงานป้องกันฯ (องคฺการบริหารส่วนตำบลนาแต้)hot01

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญhot01

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสงhot01

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรสายหนองหวายตอนกลาง-หนองหวายตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านวนาสรรค์hot01

ระกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังไปแหล่่งเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านสันติสูุขhot01

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน hot02

ยกเลิกประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการhot01

ยกเลิกประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ hot01

ยกเลิกประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ hot01 

ประกาศสอบราคา 60   ประปารวม 3 โครงการ icon update

ประกาศสอบราคา 60   ลงดินลูกรัง รวม  4 โครงการicon update

ประกาศสอบราคา 60   อาคาร รวม 2 โครงการ icon update

ประกาศสอบราคา พค60 icon update

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวันที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ,,,,,,,,icon update

bu 1 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒ 

 bu 1 ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ สายนาแต้-ดอนคำ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๓.๕๐

 bu 1 ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๑ สายหนองพอกใหญ่-ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพดอนคำเสนานฤมิตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพอกใหญ่

 

 

 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (วันนี้)

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

 

ceontsao58011z

 

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

105138
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
65
169
980
101950
980
4425
105138

Your IP: 3.95.131.208
Server Time: 2019-12-07 11:13:18

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

 

December 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866