Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 download3

 

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 ผนที่ อบต.นาแต้

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 แจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบฐานข้อมูลBack office
 KMการจัดการความรู้

 คำถามที่ถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 กิจการสภา อบต.นาแต้

 เอกสารเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน

bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

 แผนการดำเนินงานประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนพัฒนาท้องถิ่น

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ควบคุมภายใน อบต.นาแต้

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

สถิติการให้บริการประชาชน

 ผลสำรวจความพึงพอใจ

 E-Service

 ติดต่อสอบถาม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

bu 1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

icon-09-01-2563-01.png

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

menuntsao5803

 กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน พฤษภาคม2565

 กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน เมษายน 2565

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

  

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

menuntsao5804 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาแต้ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง มอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ อบต.นาแต้

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต.นาแต้

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ 2564

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานประจำปี 2564

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องการแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

  รายงานประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การแสดงงบสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ของ อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนอันตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

 แผนพัฒนาอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมูที่ ๘ 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมูที่ ๗ 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมูที่ ๓ 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ริบเช็คค้างนานเกิน 6 เดือนเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอทิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมูที่ ๕ บ้านหนองแสง   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา 

  ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา 

  ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563

 icon_pdf.gif ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก ราย นายสามิตร  อินทรสิทธิ์(ตาย)

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูเด็ก จำนวน 3 อัตรา

 icon_pdf.gif ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร

 icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

 icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำร้องเพื่อการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน ของ อบต.นาแต้

 icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำขอถอนคืนหลักประกัน การเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ของ อบต.นาแต้

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ของ อบต.นาแต้ 

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ อบต.นาแต้

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของ อบต.นาแต้

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ของ อบต.นาแต้

 icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องรายงานรายรับ รายจ่าย ไตรมาสที่ 3/2563

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

 icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.นาแต้

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

icon_pdf.gifระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

icon_pdf.gifระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

icon_pdf.gifระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนที่

นายก

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

375297
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
198
368
1948
368913
5011
14189
375297

Your IP: 3.238.204.167
Server Time: 2022-08-11 11:07:13

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

รปภาพ10.png

August 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866