Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 download3

 

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 ผนที่ อบต.นาแต้

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 แจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบฐานข้อมูลBack office
 KMการจัดการความรู้

 คำถามที่ถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 กิจการสภา อบต.นาแต้

 เอกสารเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน

bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

 แผนการดำเนินงานประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนพัฒนาท้องถิ่น

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ควบคุมภายใน อบต.นาแต้

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

สถิติการให้บริการประชาชน

 ผลสำรวจความพึงพอใจ

 E-Service

 ติดต่อสอบถาม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

bu 1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

icon-09-01-2563-01.png

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

menuntsao5803

 กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน พฤษภาคม2565

 กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน เมษายน 2565

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

  

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วม

 

 

 

เนื้อหา

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

officent5801

> ประวัติความเป็นมา อบต.นาแต้

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และอยู่ห่างจากอำเภอคำตากล้า ตามแนวถนนสายทางหลวงสายคำตากล้า - บ้านม่วง เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  และได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 คือองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  เลขที่ 101 หมู่ที่ 3  ตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

     พื้นที่ตำบลนาแต้มีเนื้อที่ประมาณ 78.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,062ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่ออำเภอต่าง ๆ ดังนี้

     ทิศเหนือ  จรดแม่น้ำสงคราม  ติดต่อเขตอำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย

     ทิศตะวันออก  จรดเขตตำบลคำตากล้า  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

     ทิศใต้  จรดเขตตำบลหนองแวง  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

     ทิศตะวันตก  จรดเขตตำบลบ่อแก้ว  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร

> การปกครอง

     ตำบลนาแต้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

> ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลนาแต้  มีลักษณะเป็นแบบลูกคลื่น  ลอนลาดเล็กน้อยถึงที่ราบ  พื้นที่ตอนบนบางส่วนเป็นที่ลุ่มในเขตใกล้เคียงกับลำน้ำสงครามแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  ห้วยแคน  ห้วยเตย  ห้วยปลาปาก  ห้วยลาดควาย  ห้วยเหล็กเปียก  ห้วยป่าช้ากวาง  หนองอีแหว้ ฯลฯ  โดยมีแหล่งน้ำที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เช่น  อ่างเก็บน้ำโสกนกเต็น  อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก  นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนทางทิศใต้ของตำบลนาแต้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีบ่าง  ป่าดงคำพลู  และป่าดงคำกั้ง

> ลักษณะภูมิอากาศ

     ภูมิอากาศของตำบลนาแต้จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน  ในฤดูฝน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) จะมีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตลอดฤดู  แต่ในฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) จะมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกหนาในตอนเช้า  ส่วนในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดและแห้งแล้ง

> ลักษณะทางธรรมชาติ

     ดินในพื้นที่ของตำบลนาแต้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายซึ่งมีโครงสร้างไม่คงทน  เมื่อมีฝนตกทำให้เกิดการกัดกร่อนของผิวดินสูง  เป็นเหตุให้ดินถูกน้ำชะล้างสารอาหารและสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพืชไปหมด  การปรับปรุงดินทำได้ค่อนข้างยาก  เพราะการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ  จะต้องดูแลและเรื่องการชลประทาน  และการจัดการบำรุงรักษาดินไปพร้อม ๆ กันด้วย

     การใช้ประโยชน์จากดินในพื้นที่ของตำบลนาแต้จะใช้ในการทำการเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวนยางพารา  และการปศุสัตว์  ส่วนที่เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย  และเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

     ตำบลนาแต้นอกจากอาศัยน้ำฝนในการอุปโภคบริโภค  และใช้ในการทำการเกษตรแล้วยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ประกอบด้วยลำห้วยจำนวน 4 แห่ง  และหนองน้ำจำนวน 9 แห่ง

     แหล่งน้ำสาธารณะประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ำจำนวน 5 แห่ง  ฝายน้ำล้นจำนวน 7 แห่ง  และสระน้ำสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง

     ตำบลนาแต้  มีป่าไม้อยู่ในเขตป่าสงวนดงคำกั้งซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณ  มีไม้แดง  ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ.

backhome

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

แผนที่

นายก

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

001752
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
752
0
752
0
752
0
1752

Your IP: 44.210.104.197
Server Time: 2022-10-07 19:57:42

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

รปภาพ10.png

October 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866