Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 download3

 

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 ผนที่ อบต.นาแต้

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 แจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบฐานข้อมูลBack office
 KMการจัดการความรู้

 คำถามที่ถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 กิจการสภา อบต.นาแต้

 เอกสารเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน

bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

 แผนการดำเนินงานประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนพัฒนาท้องถิ่น

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ควบคุมภายใน อบต.นาแต้

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

สถิติการให้บริการประชาชน

 ผลสำรวจความพึงพอใจ

 E-Service

 ติดต่อสอบถาม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

bu 1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

icon-09-01-2563-01.png

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

menuntsao5803

 กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน พฤษภาคม2565

 กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน เมษายน 2565

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

  

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วม

 

 

 

เนื้อหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

icon-09-01-2563-01.png

 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2565  

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น บ้านสระแก้วหมู่ที่11ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น บ้านสระแก้วหมู่ที่11ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็นจ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น บ้านสระแก้วหมู่ที่11ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่ - ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย  วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่)

ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่ - ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย  วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  

ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

  

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.นาแต้ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.นาแต้ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.นาแต้ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 3/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย  วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่) ตามประกาศ อบต.นาแต้ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

 ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย  วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน ในภาคเรียน 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้นนายวิชัย วงเครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องการแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต.นาแต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้นนายวิชัย วงเครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้นนายวิชัย วงเครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่) ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่  18 มีนาคม 2564  

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพอกใหญ่-ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตร(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่)

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุขสระแก้ว

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุขสระแก้ว

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน​ บ้านหนองพอกใหญ่​ หมู่ที่​3​ 4​ 8 12​ พร้อมวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยคำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคำ พร้อมปรับปรุงต่อเติมอาคาร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคำ พร้อมปรับปรุงต่อเติมอาคาร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ห้วยคำภู 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 พร้อมวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 พร้อมวางท่อเมนประปา ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่  18 ธันวาคม 2563 ระกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่  18 ธันวาคม 2563 

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 พร้อมวางท่อประป

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 พร้อมวางท่อประปา

ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทองหมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

icon_pdf.gifประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

 icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3,4,8,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 icon_pdf.gif ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากบริเวณฝายห้วยเหล็กเปียกไปตามถนนสายวัดป่าเจริญชัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon_pdf.gifเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12  ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12

icon_pdf.gif ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่  หมู่ที่ 3,4,8,12

icon_pdf.gifเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ 8 ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

icon_pdf.gifประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon_pdf.gif ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโพนทอง หมู่ที่ 8

icon_pdf.gif เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข ม.7 ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

  

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

icon_pdf.gif เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3 ตามประกาศ อบต.นาแต้ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon_pdf.gif ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7

icon_pdf.gif ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3

  

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

แผนที่

นายก

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

001687
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
687
0
687
0
687
0
1687

Your IP: 44.210.104.197
Server Time: 2022-10-07 18:32:03

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

รปภาพ10.png

October 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866