Vinaora Nivo Slider

 

 

 

bnbgct06 bnbgct07 bnbgct01 bnbgct02 download3 

 

 

                                    เวปไซต์ อบต.นาแต้

         ได้ย้ายที่อยู่เวปไซต์ใหม่ เป็นที่อยู่ https://www.nataesao.go.th

 

menuntsao5801

icon star001 หน้าแรก 

icon star001 ผนที่ อบต.นาแต้

icon star001 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 โครงสร้างหน่วยงาน

icon star001 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

icon star001 ประชากร/การประกอบอาชีพ

icon star001 อำนาจหน้าที่ 

 แจ้งเรื่องร้องเรียน

 แจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ

 คู่มือการปฏิบัติงาน

icon star001 คู่มือสำหรับประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบฐานข้อมูลBack office
 KMการจัดการความรู้

 คำถามที่ถามบ่อย

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 กิจการสภา อบต.นาแต้

 เอกสารเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายใน

bu 1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

 แผนการดำเนินงานประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนพัฒนาท้องถิ่น

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ควบคุมภายใน อบต.นาแต้

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

สถิติการให้บริการประชาชน

 ผลสำรวจความพึงพอใจ

 E-Service

 ติดต่อสอบถาม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

bu 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

bu 1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

icon-09-01-2563-01.png

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

menuntsao5803

 กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน พฤษภาคม2565

 กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน เมษายน 2565

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

 โครงการฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 โครงการปลูกป่า "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 61"

 การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

icon show sticky พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ( 2 ก.ย. 59 ) icon update

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (8 ม.ค. 58)

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมปันเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" 58  (6 ธ.ค.58)

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายก อบต.นาแต้ ร่วมงานวันปิยมหาราช 58 (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการค่ายร่วมใจทำดี  สามัคคีสร้างสรรค์ 58 (30 ส.ค. 58)  

  

  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลการเกษตรสำหรับพลเมือง

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วม

 

 

 

เนื้อหา

อำนาจหน้าที่ ตามภารกิจหลัก

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

  อบต. คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542  มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

    1.  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66)

    2.  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้  (มาตรา 67) 

          - จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

          - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

          - คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

     3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

          - ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

          - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

          - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

          - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์

          - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

          - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

          - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

          - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

          - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          - การท่องเที่ยว  

          - การผังเมือง 

  4. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16  มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

          - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน

          - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

          - การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

          - การสาธารณูปการ

          - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

          - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

          - การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          - การจัดการศึกษา

          - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          - การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

          - การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

          -การส่งเสริมการกีฬา

          - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          - การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

          - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

          - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง

          - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

          - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ

          -  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          - การผังเมือง

          - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  

          - การดูแลรักษาที่สาธารณะ  

          - การควบคุมอาคาร

          - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          - การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

          - กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

          การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้ ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ยังได้เน้นให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็นหลัก และจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม

        การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามหลัก  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

          ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งกำหนดภารกิจได้เป็น 7  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตองการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ดังนี้

           5.1   ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                   1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ( มาตรา 67(1) )

                   2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร (มาตรา 68(1))

                   3. ให้มีและการบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))

                   4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))

                   5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))

                   6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)

           5.2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                   1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา67(6))

                   2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))

                   3. ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))

                   4. การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส(มาตรา 67(6))

                   5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา16(5))

                   6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา16(5))

                   7. การสาธารณสุข การอนามัยครองครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(9))

            5.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   1.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))

                   2.  การคุ้มครองและดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา 68(8))

                   3. การผังเมือง (มาตรา 68(3))

                   4. ให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))

                   5. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))

                   6. การควบคุมอาคาร (มาตรา16(28))

            5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))

                   2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตร 68(5))

                   3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

                   4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))

                   5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68(11))

                   6. กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ (มาตรา 68(11))

                   7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (7))

                   8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเส ริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

             5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

                   1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   (มาตรา 67(7))

                   2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))

             5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   (มาตรา 67(8))

       2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม( มาตรา 67 (5) )

                   3. การจัดการศึกษา ( มาตรา 16(9) )

       4. ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ( มาตรา 17 (18) )

             5.7. ด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

                   1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))

                   2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและ

เห็นสมควร ( มาตรา 67 ( 9))

       3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน ( มาตรา 16(6))

       4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( มาตรา17(3))

                   5.  การสร้างและรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น( มาตรา 17(16))

      ภารกิจทั้ง 7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล และจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

       ภารกิจที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นนำมากำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง 3  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดำเนินการดังนี้  

         ภารกิจหลัก

            1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

            2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

            3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

            4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

            6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา

            7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ภารกิจรอง

            1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี

            2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ

            3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

            4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

       * หมายเหตุ  : มาตรา  67,68  หมายถึง  พ.ร.บ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล          พ.ศ. 2543  มาตรา16,17 และ 45 หมายถึง  พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คอมเมนต์   

0 #4 ADMinอบต.นาแต้ 2565-06-22 07:30
อ้างอิง live casino goa:
I’m not that much of a online reader to be honest but your
blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and
bookmark your website to come back later on. All the best
Thank you for your comment.
อ้างอิง
0 #3 ADMinอบต.นาแต้ 2565-06-22 07:29
อ้างอิง dyon live 22 update:
you are really a excellent webmaster. The web site loading
velocity is incredible. It sort of feels that
you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork.
you have done a excellent job on this matter!
Thank you for your comment.
อ้างอิง
+1 #2 dyon live 22 update 2562-03-04 03:56
you are really a excellent webmaster. The web site loading
velocity is incredible. It sort of feels that
you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork.
you have done a excellent job on this matter!
อ้างอิง
+1 #1 live casino goa 2562-01-07 09:01
I’m not that much of a online reader to be honest but your
blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and
bookmark your website to come back later on. All the best
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

แผนที่

นายก

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม...

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

458174
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
163
886
2498
451591
16796
34960
458174

Your IP: 35.175.107.185
Server Time: 2022-11-30 14:07:06

 

bannerlink5801

bannerlink5802

bannerlink5803

bannerlink5804

bannerlink5806

bannerlink5807

ขอมลขาวสาร 1

รปภาพ10.png

November 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ : 042 - 707 - 866